Điều khoản sử dụng

XIN ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY.

Tất cả người dùng trang web này, đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng trang web này phải tuân theo các điều khoản sau đây và các luật áp dụng khác. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng KHÔNG SỬ DỤNG WEBSITE.

 

 BẢN QUYỀN

Toàn bộ nội dung trong trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa hoặc mã so được bảo vệ bản quyền theo luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và là tài sản của Calla Boutiquet. Bạn có thể tải xuống hoặc in các phần, các khu vực khác nhau của trang web, chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại của bạn hoặc để đặt hàng với Calla Boutiquet hoặc mua sản phẩm từ Calla Boutique. Bất kỳ việc sử dụng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, phân phối, trình bày hoặc truyền tải nội dung của trang này bị nghiêm cấm, trừ khi được Calla Boutiquet cho phép. Bạn đồng ý không thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin sở hữu nào từ các tài liệu được tải xuống từ trang web.

 

 NHÃN HIỆU

Tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của Calla Boutiquet được sử dụng trong trang web là nhãn hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Calla Boutiquet.

 

 TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH

Trang web này với các tài liệu và sản phẩm được đăng trên trang này, được cung cấp "như hiện tại" và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật áp dụng, Calla Boutiquet từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Calla Boutiquetkhông đảm bảo rằng các chức năng có trong trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi này sẽ được sửa chữa, hoặc trang web này hoặc máy chủ làm trang web này không có virút hoặc các thành phần có hại khác. Calla Boutiquet không thực hiện bất kỳ bảo đảm nào, về việc sử dụng các tài liệu trong trang này, về tính đúng đắn, chính xác và đầy đủ.

 

 GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM

Calla Boutiquet sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào do việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng, của các vật liệu trên trang web này.

 

 LỖI SAI DO ĐÁNH MÁY

Trong trường hợp sản phẩm được cung cấp bởi Calla Boutiquet được liệt kê sai lầm, với giá không chính xác, Calla Boutiquet có quyền từ chối hoặc huỷ bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt cho sản phẩm được liệt kê với giá không chính xác.

 

CHẤM DỨT 

Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho bạn khi truy cập trang web và / hoặc hoàn tất quá trình đăng ký hoặc mua sắm. Các điều khoản và điều kiện này, hoặc bất kỳ phần nào của chúng, có thể được chấm dứt bởi Calla Boutiquet mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gi. Các quy định liên quan đến Bản quyền, Nhãn hiệu, Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, Giới hạn trách nhiệm pháp lý, Bồi thường và Các khoản khác, sẽ vẫn có hiệu lực.

 

 CHÚ Ý

Calla Boutiquet có thể gửi thông báo cho bạn qua email, thông báo chung trên trang web, hoặc bằng phương pháp đáng tin cậy khác tới địa chỉ bạn đã cung cấp cho Calla Boutiquet.

 

 LINH TINH

Việc sử dụng trang web này sẽ được quản lý trong tất cả các khía cạnh theo luật của nhà nước (lưu trữ trạng thái địa điểm) của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bạn đồng ý rằng quyền tài phán và địa điểm trong bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp mà có liên quan đến trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua sản phẩm Calla Boutiquet) sẽ ở trong các tòa án tại VIỆT NAM.

 

SỬ DỤNG WEBSITE

Nghiêm cấm việc sử dụng trang web nay dưới bất kỳ hình thức thức sai trai nào, bao gồm qua e-mail, trò chuyện, sử dụng ngôn ngữ khiêu dâm, lạm dụng hoặc mạo danh Calla Boutiquet. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc in ra ngoài trang web bất kỳ nội dung nào phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gây khó chịu khác, mà nội dung này có thể tạo thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, hoặc có thể gây ra trách nhiệm pháp lý, hoặc vi phạm pháp luật.

 

LIÊN LẠC

Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web này được gửi tới địa chỉ công ty